• Kies voor lijst 6

    Progressief Akkoord Leudal staat PAL voor de zaak

PAL gaat voor:

Iedereen doet mee. Jong of oud, mensen mogen niet uit de boot vallen. Dat is een verantwoordelijkheid voor onsallemaal. Daarom gaat PAL voor:

- Een eerlijke behandeling van mensen in de bijstand of met een andere uitkering. Wij zijn voorstander van het invoeren van een basisinkomen voor iedereen.
- Voldoende en betaalbare huurwoningen voor de lagere inkomensgroepen.
- Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers die zij verdienen voor hun bijdrage aan de gemeente; bijvoorbeeld via een vrijwilligersschool.
- Toegang tot glasvezel voor inwoners van het buitengebied.
- Openbaar vervoer op maat, bv. bel- of buurtbus; en het bevorderen van gedeeld autogebruik
- Eerlijke opvang van vluchtelingen verspreid over de dorpen.

Een goed en veilig werk- en woonklimaat is voor iedereen in Leudal van belang. Daarom gaat PAL voor:
- Woningbouw moet plaatsvinden naar de vraag van de inwoners van onze gemeente en altijd levensloopbestendig zijn.
- Zo veel mogelijk bouwen in de dorpen, in plaats van het buitengebied; woningbouw in cultuurhistorisch landschap alleen mogelijk maken in bestaande bebouwing.
- Bedrijvigheid is van wezenlijk economisch belang. Bedrijven die qua type en grootte passen bij de omvang van de dorpen moeten een plaats krijgen in Leudal op de daarvoor bestemde bedrijventerreinen.
- Het gebruik van bestaande panden voor huisvesting van startende en/of jonge ondernemers.- Agrarische bedrijven moeten worden ondersteund naar een maatschappelijk verantwoorde / duurzame bedrijfsvoering
- Een veilige buurt: stimuleren en ondersteunen van burgerwacht/ buurtwacht initiatieven.
- Een goed onderhouden openbare ruimte door tijdige snoei van struiken bij paadjes en speelgelegenheden; (preventieve) inzet van BOA’s bij risicoplekken.
- Terugdringen uitstoot CO2 en andere maatregelen om vervuiling tegen te gaan.

Leudal is een weidse, groene gemeente waar het goed leven en wonen is. Laten we dat zo houden! Natuur en
landschap hebben grote waarde voor klimaat, toerisme, gezondheid en welzijn. Daarom gaat PAL voor:

- Behoud en versterking van natuur- en landschappelijke waarden.
- Met agrariërs komen tot een rendabel en aantrekkelijk buitengebied. De landbouw geeft grotendeels vorm aan het landelijk gebied. Gebruik maken van regelingen als Proeftuinen in het Buitengebied.
- Megastallen zijn ongewenst: ze veroorzaken risico’s voor de volksgezondheid en zijn vervuilend; geen grote mestverwerkinginstallaties in het buitengebied en het gebruik van mest afgestemd op de bodem.
- Het voortzetten van een krachtig milieu- en energiebeleid, met handhaving waar het moet.
- Het aanpakken van wateroverlast en droogte; dit met behulp van regelingen als ‘Waterklaar’ en/of met waterbuffers, verhogen van de opslagcapaciteit van de bodem middels herstellende landbouw.
- Geen nieuwe grootschalige ontgrondingen toelaten (Buggenumse Veld, Vijverbroek).
- Geen nieuwe wegen door de bestaande natuur of landschappelijk waardevolle gebieden, maar beter openbaar vervoer en fietsvoorzieningen

Levende dorpen zijn de basis. Het burgerschap in de 16 dorpen van Leudal is springlevend, en dat willen we graagzo houden. De sport- en culturele verenigingen zijn onmisbaar voor de leefbaarheid. Daarom gaat PAL voor:

- Het investeren in of opzetten van een gemeenschapsvoorziening/ontmoetingsplek die ieder dorp in onze gemeente verdient, samen met de mensen die actief meewerken.
- Accommodaties worden beter benut; hierbij vormt samenvoegen tot de mogelijkheden. Functies toevoegen aan accommodaties en geschikt maken voor kernen die goed bij elkaar passen, kunnen een goed antwoord zijn op dreigende leegstand. De gebruikers ervan spelen hier bij PAL een belangrijke rol.
- Burgerinitiatieven verdienen onze uitdrukkelijke steun: eetpunten en inloopcafe’s , Samen Zorgen Huis, 65+ huisbezoeken, Naoberzorgpunten, vrijwillige ouderenadviseurs, Stichting Leergeld, Park Leudal Oost etc.
- Meer invloed van de burgers zelf in de beslissingen binnen onze gemeente; dorpsraden en –overleggen moeten gestimuleerd en serieus ondersteund worden.
- Inzetten op het behoud van ondernemerschap en winkels in de dorpskernen, maar ook het creëren van een aantrekkelijk klimaat hiervoor.

Welzijn, zorg en onderwijs. Mensen moeten de zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben, in iedere periodevan het leven. Daarom gaat PAL voor:

- Het basisonderwijs in Leudal en de opvang van 0 tot 12 jarigen moet in samenspraak met de ouders en de organisaties toekomstgericht worden opgezet.
- De WMO moet niet aanbodgericht maar aandachtgericht zijn. De zorgvraag is bepalend voor de geboden zorg, niet de bedrijven die zorg aanbieden. Regels zijn eerlijk en begrijpelijk. We gaan uit van vertrouwen en niet vanuit wantrouwen. Wie hier misbruik van maakt, wordt hard aangepakt.
- Meer oog voor mantelzorgers en aandacht voor dreigende overbelasting. Streven naar een ‘mantelzorg proof’ Leudal!
- De hulpverlening, inclusief de bijzondere bijstand , moet beter afgestemd worden op de hulpvraag.
- Jeugd moet de kans blijven krijgen om hun talent te ontwikkelen. Sterke verenigingen kunnen daar een belangrijke rol in vervullen en zullen dus gesteund worden. Ondernemers worden gestimuleerd leerwerkplekken aan jongeren aan te bieden.
- Vervoer naar en van de scholen moet veilig en beschikbaar zijn.
- De signalering van zorgwekkende situaties moet goed worden georganiseerd. Meldingen moeten op een centrale plek bijeen gebracht worden.
- Vrijwilligerswerk is en blijft belangrijk, al dan niet in verenigingsverband, en wordt dan ook gestimuleerd.

Zoals in iedere huishouding: We moeten verstandig omgaan met geld van burgers. Daarom gaat PAL voor:

- Een doelmatige inzet van belastinggeld, waarbij een goede prijs-kwaliteit- balans centraal staat.
- Geld in dienst stellen van de maatschappij en niet de regie laten voeren.
- Kaders aangeven waarbinnen maatschappelijke initiatieven kunnen bloeien.
- Waar mogelijk lokaal aanbesteden en bewust duurzaam en fair trade inkopen.
- Transparant werken als gemeente, zodat burgers kunnen zien waar hun geld aan besteed wordt.

In de waan van de dag houden wij oog voor wat werkelijk van belang is.Wie is wie

De partij groeit, steeds worden nieuwe mensen gepresenteerd.

Programma

Iedereen kan mee doen, een gezond en schoon milieu, een fijn klimaat

Actueel

De partij is opgericht per 1 november 2017. Met leden van Progressief Leudal, Grioen Links ťn de PvdA

Doe mee

De partij staat open voor linkse en progressieve mensen, die denken aan de medemens.

Moties

Wij zijn een actieve partij, die zelf met ideŽen in de raad komt: moties, amendementen en raadsinitiatieven.

© Copyright Progressief Akkoord Leudal | Developed by CRE8media | Powered by Sofco software